يكشنبه 30 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت

راهنمای پذیرش بستری (ویژه بیماران)

نحوه رسیدگی به پذیرش بیماران بستری به شرح ذیل انجام می گردد: 

هماهنگی با بخش مربوطه
 بنا بر دستور بستری توسط پزشک معالج و تائید نماینده بیمه. (در صورت بیمه بودن)
مراجعه به ترخیص و تخمین میزان ودیعه. (جهت بیماران عمل جراحی)
سپردن ودیعه به صندوق. (جهت بیماران عمل جراحی)
ثبت اطلاعات بیمار در سیستم  پذیرش بیمارستان.
اخذ اجازه معالجه و عمل جراحی از والدین کودک.
امضا مسئول پذیرش که مهمور به مهر واحد می باشد.
راهنمائی بیمار جهت اعزام به بخش. 

طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved