يكشنبه 30 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتSkip Navigation Links.
Collapse MCCIP PortalMCCIP Portal
Collapse زیرپورتال مرکز درمانی آموزشی امیرالمومنینزیرپورتال مرکز درمانی آموزشی امیرالمومنین
Collapse اطلاعات بیمارستاناطلاعات بیمارستان
پیام ریاست مرکز
تاریخچه
وضعیت کنونی
افتخارات
نیروی انسانی
فعالیت های آموزشی
ریاست
مدیریت
دفتر پرستاری
روابط عمومی
Expand دفتر بهبود کیفیتدفتر بهبود کیفیت
Expand مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات
تیم مدیریتی
Collapse خدمات پزشکیخدمات پزشکی
Expand بخشهای بستریبخشهای بستری
Expand کلینیککلینیک
Expand پاراکلینیکپاراکلینیک
Expand تالار عملتالار عمل
لیست ارائه خدمات
Collapse واحدهای پشتیبانیواحدهای پشتیبانی
Expand پشتیبانی مالی پشتیبانی مالی
امور عمومی
مددکاری
تجهیزات پزشکی
تاسیسات
کامپیوتر
بهداشت محیط
کارشناس تغذیه
مدارک پزشکی
Collapse قوانین و فرایندهای بیمارستانقوانین و فرایندهای بیمارستان
مقررات ملاقات کنندگان
مقرارت داخلی بیمارستان
راهنمای طبقات
از پذیرش تا ترخیص
منشور حقوق بیمار
سازمانهای طرف قرارداد
Collapse عملکرد مرکزعملکرد مرکز
آمار89
Collapse کمیته های اعتباربخشیکمیته های اعتباربخشی
کمیته مرگ و میر
کمیته دارو درمان و تجهیزات پزشکی
کمیته نظارت و ارزشیابی درونی مرکز
کمیته اسناد و مدارک پزشکی و تنظیم پرونده ها
کمیته تغذیه و رژیم های درمانی
کمیته بهداشت و کنترل عفونت بیمارستانی و لنژ
کمیته آسیب شناسی و نسوج
کمیته سوانح و فوریت های پزشکی و حوادث غیر مترقبه
کمیته اصلی (شورای ) مدیریت کیفی بیمارستان
کمیته حاکمیت خدمات بالینی
کمیته کادر پزشکی ، پرسنل پرستاری و کارکنان بیمارستان
کمیته اصلی (شورای) پاسداری و مراقبت از ارزش های متعالی
کمیته مراعات و موازین شرعی و کمیته اخلاق پزشکی در فعالیت های بیمارستانی
Collapse درباره مادرباره ما
ارزش ها و رسالت ها
چارت سازمانی
Collapse ارتباط با ماارتباط با ما
راهنمای تلفن
پست الکترونیکی
ارسال پیشنهادات
پرسشنامه
شماره تماس و نشانی مرکز
برنامه درمانگاه
نظرخواهی
برنامه پزشکان
گاهنامه تپش
ارتباط با ما
کلینیک قلب
فرم آموزشی
صفحه فیلترینگ
حاکمیت بالینی
مسوولین واحدها
اتوماسیون آماری
عکس های مانور بحران
اطلاعات پزشکان
راهنمای طبقات
برش قلب
آموزش به بیمار
ارتباط با مسئولین
صفحه پیوندهای مفید
نقشه سایت
آموزش پرستاری
رسیدگی به شکایات
نحوه پذیرش
راهنمای طبقات
اسامی پزشکان
تقویم کاری پزشکان
فرآیندهای اداری
Collapse تعرفه هاتعرفه ها
تعرفه های سرپایی
تعرفه های تخت روز
خطاهای پزشکی
فرم ثبت خطاهای کارکنان
فرم خطاهای ملاقات کنندگان
فرم ثبت خطاهای بیمار
ستاد هدایت
صفحه فرم خطاهای بیمارستانی
برنامه های آموزشی
کارکنان جدیدالورود
صفحه فرم تست
صفحه ورود اطلاعات محل سکونت دانشجویان بومی
صفحه فرم تقاضای بیمه
فرم نظرات و پیشنهادات
صفحه اطلاعات پرسنلی ایمرالمؤمنین(ع)
صفحه فرم جستجو
صفحه فرم جمع آوری اطلاعات خانوار
صفحه لیست افراد تحت تکفل
Collapse راهنمای بیمارانراهنمای بیماران
راهنمای پذیرش بستری
راهنمای پذیرش سرپایی
راهنمای ترخیص
ارزشیابی
فرم نظرسنجی از ارباب رجوع
صفحه جستجو فرم نظرسنجی از ارباب رجوع
ویدئو کنفرانس
صفحه آموزش پرسنل
Collapse اطلاعات بیمارستاناطلاعات بیمارستان
پیام ریاست
نیازسنجی آموزشی
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved