يكشنبه 30 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت       
     مدیریت بیمارستان 

 محسن بندی
شماره
 تماس :4173618
شماره فکس : 4173619

مدیریت بیمارستان علاوه بر وظایف تصمیم گیری، برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی و کنترل وظایف زیر را نیز بر عهده دارد :

·        کسب خط مشی ، برنامه کلی و دستور العمل اجرایی از ریاست بیمارستان

·        انجام بررسی های لازم در زمینه عملیات و فعالیت های امور مالی بیمارستان

·        نظارت بر چگونگی مصرف اعتبارات بمنظور حصول اطمینان از صحت اجرای برنامه های تنظیمی پیش بینی شده

·        نظارت بر امور مالی ، تهیه بودجه سالیانه ، ثبت درآمدها و هزینه های بیمارستان طبق برنامه های پیش بینی شده

·        ایجاد کمیته های بیمارستانی ، انتخاب افراد هر کمیته با همکاری سایر مسئولین و نظارت بر حسن انجام وظایف کمیته ها

·        مطالعه صورت جلسه کمیته های مختلف بیمارستان و سعی در رفع مشکلات و نواقص موجود

·        تطبیق و هماهنگی امور بیمارستان با توجه به استاندارد های بیمارستانی و ارزیابی بیمارستان از لحاظ استاندارد های تدوین شده و رفع نواقص احتمالی

·        سرپرستی و اظهار نظر در مورد تهیه ی آئین نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز بیمارستان و نظارت بر انجام و اجرای آنها

·        انجام نظارت و رسیدگی لازم به امور اداری ، تغذیه ، تاسیسات ، انبار و سایر واحد های غیر پزشکی بیمارستان

·        تهیه گزارشات متناسب از فعالیت های بیمارستان و سایر امور جاری در مورد خدمات بهداشتی و درمانی ، اداری و مالی و ارائه هر گونه پیشنهاد برای رفع نواقص کلی و یا گسترش بیمارستان به مقامات مسئول

·        جمع آوری اطلاعات مربوط به نیازهای کلی بیمارستان از نظر ساختمان ، ملزومات ، تجهیزات و نیاز به تعمیرات اساسی

·        مدیریت منابع انسانی ( برقراری نظامهای جذب ، بکارگیری ، ابقاء ، ارتقاء و جانشین پروری)

·        نظارت بر عملکرد سیستم مدیریتی ( طراحی رویکرد ، برنامه ریزی اقدامات ، نظارت و کنترل بر عملکرد و ارزیابی عملکرد واحدها)

·        نظارت و راهبری سازمان در دستیابی به اهداف استراتژیک ( در چهار وجه ذی نفعان جامعه ، فرآیندهای داخلی ، رشد و یادگیری ، مالی)

·        ساماندهی برنامه های واحدهای تحت پوشش در دستیابی به اهداف واحدی

·        ایجاد هماهنگی و تقسیم کار در واحدهای تحت پوشش بمنظور ارتقاء شاخص های عملکردی سازمان

·        تسهیل انجام امور و فرآیندهای انجام کار

·        تفویض اختیار به مسئولین واحد ها به منظور تقسیم کار و تخصصی شدن وظایف

·        اقدام لازم در مورد استخدام ، اخراج ، تشویق و تنبیه پرسنل بر اساس مقررات مربوطه

·        نظارت بر ارزشیابی کارکنان بیمارستان به منظور بهبود کیفیت خدمات


در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved