يكشنبه 30 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت
بهداشت محیط


مسئول واحد : خانم مرادی
واحد بهداشت محیط در طبقه اول بلوک
 1 واقع شده است.
 شماره تلفن داخلی: 2334
پیغام مسئول واحد:
بهداشت عبارتست مجموعه دانش و هنر پیشگیری از بیماری و تامین، حفظ و ارتقاء تندرستی و توانمندی بشر با استفاده از تلاش دسته جمعی که منجر به توسعه جامعه شود. طبق تعریف WHO بهداشت یک حالت کامل سلامتی جسمی، روانی و اجتماعی است و تنها عدم ابتلا به بیماری یا ناتوانی و نقص عضو دلیل بر سلامت و بهداشت نمی تواند باشد.
 
 
شرح وظایف واحد بهداشت محیط
- اجرا و پیگیری و نظارت بر اعمال مفاد آیین نامه ها،بخشنامه ها و دستورالعملهای ابلاغ شده در حیطه وظایف
- تشکیل و شرکت در جلسات و کمیته های علمی،تخصصی،اجرایی بهداشت محیط و کنترل عفونتهای بیمارستانی ، کمیته تغذیه، کمیته بحران، کمیته حفاظت فیزیکی و... و پیگیری مصوبات آن در حیطه وظایف
- انجام بازدید و نظارت مستمر و روزانه برابر با مقررات از بخشها،آشپزخانه،رختشویخانه،واحد بی خطر سازی پسماند،تاسیسات آب و فاضلاب
- نظارت و کنترل بر امر تفکیک،جمع آوری،حمل و بی خطر سازی پسماندهای عفونی و دفع بهداشتی پسماندهای بی خطر شده و شبه خانگی
- نظارت و پیگیری برنامه های مستمر گندزدایی و شستشوی قسمتهای مختلف بیمارستان برابر ضوابط ودستورالعملهای ابلاغی ونظارت برمحلولهای پاک کننده،ضدعفونی واستریل کننده مورداستفاده درقسمتهای مختلف
- کلرسنجی و انجام نمونه برداری میکروبی و شیمیایی آب شرب و نمونه برداری طبق برنامه از آب دیالیز
- پیگیری رفع نواقص بهداشت محیطی از طریق مسئولین قسمتهای ذیربط
-برنامه ریزی،نظارت و پیگیری سمپاشی قسمتهای مختلف بیمارستان با در نظر گرفتن ضوابط بهداشتی و زیست محیطی جهت پیشگیری از انتقال بیماریهای منتقله توسط حشرات و بندپایان
- نظارت بر امر کنترل سلامت کارکنان (اخذ کارت بهداشتی ، گواهی آموزش اصناف و بهداشت عمومی و ضبط نتایج در پرونده بهداشتی افراد)قسمت آشپزخانه، آبدارخانه، رختشویخانه، خدمات و ...
آموزش رعایت نکات بهداشتی جهت ارتقاء سطح علمی و وضعیت بهداشتی کلیه پرسنل بهداشت شاغل در بیمارستان متناسب بافعالیت شغلی آنهاوافزایش خدمات بهداشتی ارائه شده ازطرف بیمارستان به مراجعه کنندگان (جلوگیری از افزایش عفونتهای بیمارستانی و...)

در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved