يكشنبه 30 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت

 مدارک پزشکی

          


این واحد در طبقه همکف بیمارستان (قسمت اداری) در بلوک3 واقع شده است.

   شماره داخلی واحد: 2153-2156

 

 واحد مدارک پزشکی مرکز:

¨     واحد پذیرش بیماران

¨     واحد بایگانی مدارک پزشکی

¨     واحد آمار بیمارستانی

¨     واحد کد گذاری بیماریها

مسوول واحد مدارک پزشکی :

          علی باقرنیا کارشناس مدارک پزشکی

تلفن: 2156-2153

 اهداف واحد مدارک پزشکی:

1-  ارتقاء سطح ثبت خدمات درمانی ارائه شده به مراجعین.

2-  تلاش برای جلب رضایتمندی مراجعین.

3-  احترام به حقوق انسانی مراجعین .

4-  رعایت حریم خصوصی بیماران.

5-  ترویج فرهنگ صحیح برخورد وارتباط مناسب طبق شعائر اسلامی وانسانی .

 شرح وظایف مسوول واحد مدارک پزشکی :

1-برنامه ریزی برای برقراری سیستم استاندارد درواحد های تابعه واحد مدارک پزشکی .

2-تقسیم کار بین پرسنل تحت سرپرستی ونظارت برنحوه صحیح عملکرد ایشان.

3-برقراری ارتباط منظم با پزشکان ، روسای بخشها وسوپروایزران.

4- ایجاد انگیزه درپرسنل به منظور بالا بردن کیفیت کارها.

5- کنترل پاسخگویی به مکاتبات اداری وپاراف نامه ها.

6- برنامه ریزی برای ایجاد بایگانی استانداردجهت پاسخگویی سریع به ارباب رجوع.

7- ارائه گزارشهای منظم ازفعالیت واحد های تابعه مدارک پزشکی به ریاست بیمارستان.

8- تشکیل ماهیانه کمیته مدارک پزشکی وحضور درجلسات و کمیته های بیمارستانی .

9- سعی در بکارگیری واستفاده از تکنولوژیهای جدید دربخش مدارک پزشکی.

10- رعایت کلیه مقررات و قوانین کار درتنظیم برنامه وشیفت کاری پرسنل.

11- تقسیم کار بین کارکنان با توجه به پست سازمانی و کنترل امورمحوله به کارکنان.

12-ارزیابی مستمر عملکرد بخش وپیگیری جهت رفع نقایص واحدهای تابعه.

13- ارزیابی ماهیانه کارکنان ازلحاظ کاری واخلاقی وآگاه کردن آنها ازموارد اخذ وکسر کارانه وتشویق، تنبیه وارائه رهنمودهای لازم.

14- ایجاد سیستم تشویق و تنبیه مناسب برای ایجاد انگیزه و روحیه همکاری بین همکاران.

15- تعیین شرح وظایف وحدود اختیارات منشی بخشها ونظارت بر عملکرد آنها.

17- آموزش پرسنل تحت سرپرستی وانجام نیاز سنجی آموزشی با توجه به دستورالعمل های مربوطه.

18- انجام سایرامور محوله که ازسوی ریاست بیمارستان ابلاغ می شود.

واحدپذیرش :

  شرح وظایف :

1-   کسب دستور وبرنامه کاراز سرپرست مربوطه.

2-   رعایت ضوابط تدوین شده جهت تکریم ارباب رجوع وجلوگیری از اتلاف وقت مراجعین .

3-   تحویل گرفتن شیفت از پرسنل شبکارورسیدگی به مشکلات پرسنل شبکار.

4-   تماس با بخشها جهت تخصیص تخت به بیماران بستری وهماهنگی با سوپروایزر بالینی بیمارستان.

5-   اطلاع رسانی مرخصی وجابجایی پزشکان به مراجعین ،کارکنان واحد پذیرش وسایر واحد های مربوطه.

6-   اخذ رضایت آگاهانه جهت درمان واعمال جراحی از بیماران با درنظر گرفتن جنبه های قانونی.

7-   رعایت کلیه موارد خواسته شده از سوی  سازمانهای بیمه گر طرف قرارداد.

8-   راهنمایی وارجاع صحیح بیماران کلینیک جهت تکریم ارباب رجوع وجلوگیری از سرگردانی مراجعین.

9- کنترل تکمیل و تشکیل پرونده اورژانس جهت بخش اورژانس.

10- کنترل رعایت استانداردهای برگه دستور بستری وهماهنگی با پزشکان وتهیه گزارش به مسئول مربوطه.

 11- هماهنگی امور جاری با واحد ترخیص، درآمد، بیمه گری جهت راهنمایی مراجعین.

 12- نظر خواهی و رفع شکایات مراجعین وکسب رضایتمندی مراجعین وپرسنل .

 13- ارائه گزارش عملکردکتبی ماهیانه به مسوول واحد مدارک پزشکی .

 14- انجام کلیه امور محوله از سوی سرپرست مربوطه .

 

    واحد بایگانی :

 مسئول : فاطمه بغدادی  کارشناس آمار و مدارک پزشکی

  شرح وظایف مسئول بایگانی:

1- دریافت پرونده کامل از واحد ترخیص.

2- تنظیم اوراق پرونده بر اساس استاندارد وحذف اوراق اضافی از پرونده.

3-الصاق پوشه برای هر پرونده وثبت شماره پرونده .

4- بایگانی صحیح پرونده در قفسه ها به روش ترمینال دیجیت.

5- تلاش جهت رعایت اصول محرمانگی با رعایت اصول واگذاری پرونده بیماران.

6- بازیابی وتحویل پرونده به درخواست کننده گان طبق قوانین ودستورالعمل بیمارستان(منشی بخشها،...)

7- پیگیری جهت بازگشت پرونده هایی که تحویل بایگانی نشده اند.

8- قبل از ارائه کپی پرونده ، احراز صلاحیت فرد متقاضی و اخذ درخواست کتبی از درخواست کننده کپی پرونده .

9- شمارش اوراق پرونده قبل از ارسال پرونده به خارج از فضای بایگانی مدارک پزشکی وکنترل آن در زمان تحویل.

10- پاسخگویی به کلیه مکاتبات ونامه های مراجع قانونی وذیصلاح با هماهنگی مسئول واحد مدارک پزشکی

11- مشخص نمودن پرونده هایی که زمان امحا آنها فرا رسیده (مطابق دستورالعمل بخشنامه ها).

12- کنترل نهایی پرونده قبل از فایل ورفع نقایص آنها.

13- تهیه گزاش کتبی از عملکرد ماهیانه بایگانی به مسئول واحد مدارک پزشکی  .

14- رعایت بهداشت وتنظیم برنامه غبارروبی از روی پرونده ها با مسئول خدمات.

15- استفاده از کارت راهنمای بایگانی ،کارت جایگزین .کارت خروجی.

16-نظارت وکنترل بر ورود وخروج تعداد پرونده ها(پرونده های بلاتکلیف ،کنسلی ،فراری و....)

17- پیگیری وکنترل تعداد پرونده های تشکیل شده با تعداد پرونده های تحویلی از واحد ترخیص.

18- انجام کلیه امور محوله طبق دستور مافوق در حیطه شرح وظایف شغلی.

  
  واحد آمار 

 مسئول : خانم سمیه سادات حسینی       کارشناس آمار و مدارک پزشکی

شرح وظایف :

     1- جمع آوری آمار روزانه ، هرروز صبح از طریق فرمهای گردآوری آمار 24ساعت گذشته .
     2-     جمع آوری آمارهای کلیه واحدهای پاراکلینیکی و کلینیکی مرکز جهت ارائه به حوزه ریاست
     3-    ارسال گزارش از آمار جمع آوری شده به معاونت درمان، دانشگاه از طریق اتوماسیون آماری

  4-     دارابودن یک سیستم بایگانی صحیح از سوابق آماری به صورت روزانه- ماهانه وسالانه برحسب موضوعات خاص به نحوی که اطلاعات مورد نیاز در اسرع وقت مورد دسترسی قرارگیرد.

 5-  رسم جداول ونمودارهای گوناگون آماری بااستفاده از اطلاعات بدست آمده.

 6-   جمع آوری آمار عملکرد کلیه واحدها جهت ارائه وارزیابی، به مدیریت محترم بیمارستان.

7-    تهیه فرم های گرد آوری آمار ازقسمت های مختلف بیمارستان.

 8-    تهیه آمار کلینیکی وپاراکلینیکی وبستری ماهانه، سه ماهه، شش ماهه وسالانه.

 9-     صحت آمارهای دریافتی از بخشهای مختلف توسط مسئول آماربصورت روزانه کنترل گردد.

10-       تهیه آمارکلینیکی وبستری بصورت مقایسه ای درمقاطع زمانی مورد درخواست .

 11-      تهیه شاخص های آماری ازقبیل درصد اشغال تخت- تخت روز   میانگین اشغال تخت وغیره به تفکیک بخشهاوکل بیمارستان (ماهانه-سالانه)

12 -       ارائه گزارشات آماری حاصل از تحلیل نتایج بدست آمده از اطلاعات.

13-     جمع آوری و تکمیل فرم ماهیانه آمار شامل اطاق عمل، عملکرد بخشها وبیماران بستری وسرپایی ارسال آن به واحد آمار ومدارک پزشکی معاونت درمان  دانشگاه.

14-      تهیه نمودارهای نظر سنجی از واحدهای مختلف در راستای طرح تکریم ارباب رجوع.

15-      انجام سایر امور محوله که درحیطه شرح وظایف اداره مدارک پزشکی می باشدواز سوی مسئول مربوطه ابلاغ می شود
.

          واحد کد گذاری بیماریها

 

مسئول : آقای علی باقرنیا اله آبادی     کارشناس آمار و مدارک پزشکی

 

شرح وظایف :

1-    مطالعه دقیق پرونده بیماران ، بخصوص اوراق پذیرش، خلاصه پرونده وشرح حال وعمل جراحی، جهت کددهی اصولی.

2-    استفاده از کتب کد ICD جهت کد گذاری بیماریها وکدگذاری اقدامات جراحی و علل خارجی.

3-     قید کلیه کدهای لازمه یک پرونده که شامل کد بیماری اقدامات علل خارجی مورفولوژی علل مرگ ومیر می شود.

4-    کدگذاردرصورت نیاز به کتابهای کمکی مانند: اختصارات، دیکشنری، اصطلاحات وکتب کلیات پزشکی، بایدکد صحیح را استخراج نماید.

5-   کدگذار موظف است باتوجه به نیاز های آماری ،تحقیقی وپژوهشی، درارائه آمار با واحد آمار وبایگانی مدارک پزشکی همکاری لازم رابنماید.

6-    کدگذار بایستی پرونده هایی که جواب تاخیری دارند (LOSE SHEET) جهت کددادن، پس از پیگیری کد گذاری نماید.

7-     درزمان مطالعه پرونده بالینی ،کدگذار درصورت مشاهده اشکالات کمی وکیفی ازسوی مستند سازان، باید مورد را کتبا"به مسئول واحد اطلاع دهد.

8-    انجام سایر امور محوله که توسط مسئول واحد، و درحیطه شرح وظایف دپارتمان مدارک پزشکی می باشد.

9-   ثبت کلیه کدهای بیماری ها و اقدامات استخراجی در سیستمHIS  مرکز

 

در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved